Shopping_basket_98d28218bd65453c5fa66460247d148aBasged Siopa
   English   |   Cymraeg   |

Telerau ac Amodau

 

Os hoffech eglurhad o hwn neu unrhyw un o'n telerau ac amodau, mae croeso i chi ddefnyddio'r dudalen cysylltwch â ni ar y wefan hon.

Sut i archebu

Gallwch archebu trwy ein gwefan: www.Ffabiwlas.co.uk

Dros y ffôn: 01691 860 179

Trwy ebost: Ffabiwlas@aol.com

Neu drwy'r post:

Ffabiwlas, 1 Cae Neuadd, Penybontfawr, Ger Croesoswallt, Powys, SY100NS.

Pan fyddwch yn archebu trwy'r post, gwnewch sieciau'n daladwy i Sarah Jones.

Mae'n hawdd iawn prynu eitem. Edrychwch ar ein siop, ac ychwanegwch unrhyw eitemau rydych yn dymuno eu prynu at y basged siopa.

Pan fyddwch wedi gorffen dewis eitemau i'w prynu, cliciwch ar Man Talu ac yna bydd gofyn i chi roi ychydig o fanylion byddwn ni eu hangen i allu cwblhau'r archeb.

Nid yw arddangos unrhyw un o'n cynhyrchion ar ein gwefan yn cynnig i'w werthu, ac ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar Ffabiwlas i gyflenwi nwyddau, hyd nes y ffurfir contract trwy dderbyn taliad cyn belled â bod y cynnyrch mewn stoc.

Os byddwch yn archebu eitem â ni, dyma fydd eich cytundeb i wneud archeb i brynu ein cynhyrchion am y pris penodedig.

Pan fyddwn yn derbyn eich archeb, byddwn yn anfon neges ebost atoch cyn gynted â phosibl yn cydnabod ein bod wedi ei derbyn.

Os na fydd gennym stoc o eitemau byddwn yn anfon neges ebost atoch yn rhoi gwybod i chi pryd y disgwylir y bydd gennym stoc o'r eitemau.

Ni fydd unrhyw gynnyrch arall yn cael ei anfon atoch yn ei le heb eich caniatâd.

Os na fyddwch yn ymateb i'n neges ebost sy'n manylu ar yr eitemau nad ydynt ar gael, yna bydd gweddill eich archeb yn cael ei phrosesu a'i hanfon yn y ffordd arferol.

Os ydych wedi gwneud camgymeriad yn eich archeb ac nid ydych yn gallu ei gywirio yn y basged siopa, cysylltwch â ni a byddwn yn ei gywiro i chi.

Talu

Mae'r holl brisiau a nodir yn cynnwys TAW lle bo hynny'n berthnasol.

Ni fyddwn yn codi tâl am unrhyw eitem nes ei bod yn barod i'w hanfon. Ni fyddwn yn codi tâl am eitemau sy'n ôl-archebion nes eu bod wedi cael eu cludo.

Rydym yn derbyn Visa, MasterCard, American Express, Discover, neu daliad arferol o gyfrif, bob un trwy PayPal.

Rydym yn defnyddio PayPal ar gyfer taliadau, ac mae PayPal yn amgryptio eich gwybodaeth gyfrinachol yn awtomatig wrth iddi fynd o'ch cyfrifiadur chi i'n cyfrifiadur ni gan ddefnyddio protocol Haen Socedi Diogel (SSL) ag allwedd amgryptio 128-did o hyd (y lefel uchaf sydd ar gael yn fasnachol).

Nid oes yn rhaid i chi gael cyfrif PayPal i brynu eitemau o'r siop hon. Ond os oes gennych gyfrif PayPal eisoes, gallwch ei ddefnyddio.

Os nag ydych yn dymuno talu ar-lein, cysylltwch â ni.

Danfon

Nid oes tal am anfon yr eitemau, caiff yr eitemau eu postio dosbarth 1af wedi eu pacio'n addas. Anfonir yr eitemau o fewn 10 diwrnod.

Ad-daliadau a Chyfnewid

Ni dderbynir ad-daliadau a chyfnewidiadau oherwydd bod pob eitem wedi eu personoleiddio.

Polisi Preifatrwydd

Ni fydd Ffabiwlas yn datgelu gwybodaeth am brynwyr i drydydd partïon ar wahân i pan fydd manylion yr archeb yn cael eu prosesu i gyflawni'r archeb. Yn yr achos hwn, ni fydd y trydydd parti yn datgelu unrhyw fanylion i unrhyw drydydd parti arall.

Defnyddir PayPal Web Payments Pro i brosesu taliadau cerdyn ac mae'n cydymffurfio'n llwyr â PCI DSS. Ni fyddwn yn storio manylion ariannol/cerdyn cwsmeriaid.

Bydd y data mae'r wefan hon yn ei gasglu yn cael ei ddefnyddio i: -

a. Cymryd a chyflawni archebion cwsmeriaid.

b. Gweinyddu a gwella'r wefan a'r gwasanaeth.

c. Datgelu gwybodaeth i drydydd partïon at ddibenion danfon nwyddau yn unig.

Hawlfraint

Ffabiwlas sy'n berchen ar y wefan hon a'i holl gynnwys.

Mae copïo unrhyw ran o'r wefan hon heb ganiatâd ymlaen llaw yn waharddedig.

Gwefan Ffabiwlas

Rydym wedi dylunio ein gwefan i fod mor hawdd ei defnyddio â phosibl.

Ni allwn warantu y bydd y wefan hon yn rhedeg yn ddi-dor a heb wallau.

Hefyd ni allwn warantu y bydd y wefan hon yn rhydd rhag firysau, namau na'n gytun â meddalwedd arall.

Ni ydym yn gwarantu bod ein nwyddau'n unfath â'r rheiny sydd i'w gweld yn y lluniau. Gall lliwiau, dyluniad, siâp a maint amrywio ychydig o'r lluniau, yn enwedig yn achos nwyddau a wnaed â llaw.

Ni allwn fod yn gyfrifol am yr amrywiadau llwi rhwng y ffotograff gwreiddiol sydd ar ddangos ar ein gwefan a monitro y defnyddiwr.

Rydym yn cadw'r hawl i addasu neu newid ein gwefan ar unrhyw adeg. Gall hyn gynnwys tynnu eitemau, diweddaru eitemau neu wybodaeth, sy'n gallu cynnwys diweddaru prisiau.

Mae'r telerau hyn yn berthnasol i'ch archeb. Gallwn newid ein telerau ac amodau ar unrhyw adeg, felly peidiwch â thybio y bydd yr un telerau yn berthnasol yn y dyfodol.

Nid yw unrhyw un o'r telerau hyn yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol ac nid ydynt yn lleihau'r rhain mewn unrhyw ffordd. Os delir bod unrhyw un o'r telerau yn annilys dan unrhyw reol gyfreithiol neu statud perthnasol, mae'r term hwnnw'n cael ei hepgor yn awtomatig o'r telerau i'r raddau lleiaf sy'n ofynnol i gydymffurfio â'r gyfraith ac heb effeithio ar ddilysrwydd neu orfodadwyedd gweddill y telerau.